Podmínky služby

Podmínky služby

PŘEHLED
Tyto webové stránky provozuje společnost SimigLighting. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na SimigLighting. SimigLighting nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.
 
Navštěvováním našich stránek a / nebo nákupem od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky a podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dalších podmínek a zásad zde uvedené a / nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, ale bez omezení, uživatelů, kterými jsou prohlížeče, prodejci, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelé obsahu.
 
Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na web nebo používat jakékoli služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.
 
Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.
 
ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE
Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že dosáhnete minimálního věku plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že dosáhnete věku plnoletosti ve vašem státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali svůj souhlas umožnit komukoli z vašich nezletilých závislých používat tento web.
Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.
 
ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, přes který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu .
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.
 
ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.
 
ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Nebudeme odpovědní vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.
 
ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vracení.
Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakéhokoli barevného monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby provedená na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.
 
ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové nebo fakturační adresy / telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.
 
Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.
 
ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným externím poskytovatelem (poskytovateli), a že s nimi souhlasíte.
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky služby.
 
ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.
 
ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ vazba A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ
Pokud na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez vašeho požadavku odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky služby .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než sami sebe nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany.
 
ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE
Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud se o tom chcete dozvědět více podrobností, navštivte naši stránku Zásady ochrany osobních údajů.
 
ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE
Na našem webu nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svou objednávku) .
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu by nemělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.
 
ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ
Kromě dalších zákazů stanovených v Podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) vybízet ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) šířit spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawling nebo scraping; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.
 
ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času službu odstranit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání služby nebo její nemožnost je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
V žádném případě nebudou SimigLighting, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružení, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědni za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, speciální nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí této služby nebo jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakémkoli ztráta nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informováno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
 
ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a budete neškodní shop.simiglighting.com a naše mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, úředníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, neškodní vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, kterékoli třetí strany z důvodu nebo z důvodu vašeho porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo z porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.
 
ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST
V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby určeno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby Doručení, takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.
 
ODDÍL 16 - UKONČENÍ
Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo že přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebo máme podezření, že jste to neudělali, můžeme také tuto dohodu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy budete i nadále odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).
 
ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA
Pokud nás nevyužijeme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby, neznamená to vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky a podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo ve vztahu ke službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti navrhující straně.
 
ODDÍL 18 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše pokračující používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.
 
ODDÍL 19 - KONTAKTNÍ INFORMACE
Dotazy ohledně podmínek služby by nám měly být zasílány na adresu [email protected].
 
ODDÍL 20 - PRODEJNÍ DANĚ
Applicable sales tax will be added to your order for shipments to residents if the laws in your region require it.
 
ODDÍL 21 - ZRUŠENÍ ODPOVĚDNOSTI
Shop.simiglighting.com ani naši dodavatelé neodpovídají za žádné nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody, mimo jiné: ušlý zisk nebo výnosy, náklady na náhradní zboží, ztrátu nebo poškození zboží nebo služeb v důsledku použití nebo nemožnosti používat tento web nebo jakýkoli produkt zakoupený od společnosti shop.simiglighting.com, škody vyplývající z použití nebo spoléhání se na přítomné informace, i když shop.simiglighting.com nebo jeho dodavatelé byli upozorněni na možnost takových.
 
ODDÍL 22 - CELNÍ POPLATKY
Jsme zodpovědní za 20% všech cel a celních poplatků. Chcete-li se dotět dotět více informací, kontaktujte nás na adrese [email protected]
 
ODDÍL 23 - AKCE
Při používání kupónových kódů upozorňujeme, že přijímáme pouze jeden poskytnutý kód. Kupóny lze použít pouze na položky, které nejsou součástí probíhající propagace.
Někdy provádíme propagační akce, kde sponzorujeme dárek zdarma nebo lampu zdarma, pokud je splněna určitá minimální hodnota objednávky. Poskytujeme pouze jednu lampu zdarma nebo dáváme na zákazníka.
 
ODDÍL 24 - CHYBY CENY
Z důvodu lidské chyby může naše stránka uvádět příležitostně nesprávnou cenu. I když se snažíme zajistit, aby k těmto chybám nedocházelo, shop.simiglighting.com nemůže slíbit, že nedojde k nesprávným cenám. V případě zjištění chyby budeme zákazníka informovat před zadáním objednávky. V té době bude mít zákazník možnost zadat objednávku se správnou cenou nebo objednávku zcela zrušit.
shop.simiglighting.com vynakládá veškeré úsilí, aby poskytoval spolehlivé informace; Nezaručujeme však přesnost, úplnost nebo spolehlivost informací zobrazovaných na webových stránkách. Web může obsahovat chyby a opomenutí související s popisem produktu, cenou a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit nebo aktualizovat chyby nebo opomenutí a změnit informace podle našeho uvážení bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si také právo zrušit objednávku produktu v případě chyby nebo opomenutí v popisu takového produktu, včetně nesprávných informací o cenách, ať už kvůli typografické chybě, chybě v informacích obdržených od našich dodavatelů nebo jinak .
 
ODDÍL 25 - ZRUŠENÉ OBJEDNÁVKY
Objednávku, která nebyla odeslána, můžete zrušit do 24 hodin po zadání objednávky, pokud se nejedná o speciální objednávku nebo produkt na míru. Vyhrazujeme si právo odečíst storno poplatek ve výši minimálně 25% u všech objednávek zrušených po 24 hodinách. Všechna zrušení musí být provedena písemně a zaslána na náš e-mail: [email protected] a potvrzena námi.
Objednávky, které již byly odeslány, nelze zrušit. Všechny produkty a položky 220V nad $10.000 budou pro vás speciálně objednány a po zadání objednávky je nebude možné zrušit. Pokud byla objednávka odeslána a chcete ji zrušit, jste odpovědní za veškeré poplatky za odeslání a odeslání.
Speciální produktové řady objednávek, které nelze zrušit po zadání objednávky, jsou následující: Vetrilamp, Verpan a Visio.
 
ODDÍL 26 - Evropské - americké modely
Zavázali jsme se poskytovat našim zákazníkům prvotřídní zákaznickou zkušenost. Za určitých okolností můžeme dodat produkt, který uvádí napětí 220V místo napětí 110V. Navzdory skutečnosti, že jste si objednali model 110V, někdy taková verze není k dispozici. Důvodem je skutečnost, že některá svítidla se vyrábějí pro celosvětový trh. Můžete absolutně provozovat své zařízení, které uvádí 220V na 110V napětí v USA. Pokrývá celý rozsah napětí a jeho použití je bezpečné.
Zástrčky: Někdy je nutné zasílat svítidla s EU zástrčkou do zemí mimo Evropskou unii. V takových případech bude adaptér poskytován zdarma.
 
ODDÍL 27 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Irska.

img

Pokud máte během nakupování jakýkoli problém, neiniciujte žádné spory na PayPalu a kontaktujte nás na adrese [email protected] Každou záležitost za vás vyřešíme dobře.