Podmínky služby

Podmínky a podmínky služby

PŘEHLED
Tento web provozuje společnost SimigLighting. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na SimigLighting. Společnost SimigLighting nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou z tohoto webu vám, uživateli dostupné, za podmínky, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.
Návštěvou našich stránek a/ nebo zakoupením něčeho od nás se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad zde odkazované a/nebo dostupné pomocí hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/ nebo přispěvateli obsahu.
Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Vstupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete těmito Podmínkami služby vázáni. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.
Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se také vztahují podmínky služby. Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zasíláním aktualizací a/nebo změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.
ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE
Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště alespoň plnoletí, nebo že jste ve svém státě nebo provincii bydliště starší než plnoletost a dali jste nám svůj souhlas umožnit kterémukoli z vašich menších závislých používat tento web.
Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neautorizovanému účelu ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, autorských práv).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.
ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo kdykoli komukoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení a přizpůsobily se jim. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.
Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webu, prostřednictvím kterého je služba poskytována, bez výslovného písemného svolení od nás .
Nadpisy použité v této dohodě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.
ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Neneseme odpovědnost, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být spoléhán ani používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a slouží pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo obsah těchto stránek kdykoli upravit, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.
ODDÍL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CEN
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení služby.
ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)
Některé produkty nebo služby mohou být prostřednictvím webových stránek k dispozici výhradně online. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi zásadami vrácení zboží.
Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se v obchodě objevují. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná, pokud je to zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že chyby ve Službě budou opraveny.
ODDÍL 6 - PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A INFORMACÍ O ÚČTU
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se pokusit vás na to upozornit kontaktováním e -mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla uvedeného v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které podle našeho výhradního úsudku zřejmě zadávají prodejci, prodejci nebo distributoři.
Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e -mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.
ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za nichž jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a schválit je.
Můžeme také v budoucnu nabídnout nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.
ODDÍL 8-ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nezodpovídáme za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran, ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Nezodpovídáme za žádnou újmu nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran směřujte na třetí stranu.
ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘEDLOŽENÍ
Pokud na naši žádost odešlete určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e -mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám pošlete. Nejsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) zachovávat důvěrně jakékoli komentáře; (2) zaplatit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby .
Souhlasíte, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti ani jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakkoli ovlivnit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo nás nebo třetí strany uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za všechny vaše komentáře a jejich správnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zaslané vámi nebo jakoukoli třetí stranou.
ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE
Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud o tom chcete vědět více, podívejte se prosím na naši stránku Zásady ochrany osobních údajů.
ODDÍL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OMEZENÍ
Občas se na našem webu nebo ve Službě mohou objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, akcemi, nabídkami, poplatky za dopravu produktů, dobami přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali objednávku) nepřesné .
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být použito žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace, které by mělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.
ODDÍL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách a podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzvat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli protiprávních činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishing, pharm, pod záminkou, pavoukem, procházet nebo škrábat; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.
ODDÍL 13 - ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, nevyhlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb.
Nezaručujeme, že výsledky, kterých lze při používání služby získat, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odebrat nebo službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané vám prostřednictvím služby jsou (kromě případů, kdy je to výslovně uvedeno námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu, a neporušování.
V žádném případě společnost SimigLighting, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, pobočky, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nenesou odpovědnost za jakékoli újmy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlých zisků, ušlých příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o jejich možnosti upozorněno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximální míře povolené zákonem.
ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s odškodněním, obranou a držením neškodného obchodu.simiglighting.com a našeho rodiče, dceřiných společností, poboček, partnerů, úředníků, ředitelů, zástupců, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců, neškodných z jakéhokoli nároku nebo požadovat, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují formou odkazu, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.
ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST
V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení nicméně vymahatelné v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za odtrženou od těchto Podmínek Služby, toto určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.
ODDÍL 16 - UKONČENÍ
Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení platí i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nás upozorníte, že již nechcete používat naše Služby, nebo když přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste selhali, nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy zůstáváte odpovědní za všechny splatné částky k datu ukončení včetně; a/nebo vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).
ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA
Neschopnost uplatnit nebo prosadit jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky a podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněné námi na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí Podmínek a podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládány proti navrhující straně.
ODDÍL 18 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zasíláním aktualizací a změn na naše webové stránky. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.
ODDÍL 19 - KONTAKTNÍ INFORMACE
Otázky týkající se smluvních podmínek služby nám zašlete na adresu [email protected] .
ODDÍL 20 - DAŇ Z PRODEJE
Platná daň z obratu bude přidána k vaší objednávce zásilek obyvatelům, pokud to vyžadují zákony ve vašem regionu.
ČÁST 21 - ODPOVĚDNOST ODPOVĚDNOSTI
Shop.simiglighting.com ani naši dodavatelé neodpovídají za žádné nepřímé, speciální, následné nebo náhodné škody, mimo jiné včetně: ušlých zisků nebo příjmů, nákladů na náhradní zboží, ztráty nebo poškození zboží nebo služeb vyplývajících z používání nebo neschopnosti používat tuto stránku nebo jakýkoli produkt zakoupený na shop.simiglighting.com , škody vyplývající z použití nebo spoléhání se na přítomné informace, i když shop.simiglighting.com nebo její dodavatelé byli na možnost takové upozorněni.
ODDÍL 22 - CELNÍ POPLATKY
Zodpovídáme za 20% veškerých tarifů a celních poplatků. Pokud chcete vědět více podrobností, kontaktujte nás na adrese [email protected]
ODDÍL 23 - PROPAGACE
Při používání kódů kupónů upozorňujeme, že přijímáme pouze jeden poskytnutý kód. Kupóny lze použít pouze na položky, které nejsou součástí probíhající akce.
Někdy provádíme propagační akce, kde sponzorujeme bezplatný dárek nebo lampu zdarma, pokud je splněna určitá minimální hodnota objednávky. Na zákazníka poskytujeme pouze jednu lampu zdarma nebo darujeme.
ODDÍL 24 - CHYBY CENY
Kvůli lidským chybám může náš web uvádět příležitostně nesprávnou cenu. I když vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že k těmto chybám nedojde, shop.simiglighting.com nemůže slíbit, že nebudou žádné nesprávné ceny. V případě zjištění chyby budeme zákazníka informovat před zadáním objednávky. V té době bude mít zákazník možnost zadat objednávku se správnou cenou nebo svou objednávku zcela zrušit.
shop.simiglighting.com vynakládá veškeré úsilí k poskytnutí spolehlivých informací; nezaručujeme však přesnost, úplnost ani spolehlivost informací zobrazených na webových stránkách. Web může obsahovat chyby a opomenutí týkající se popisu produktu, ceny a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit nebo aktualizovat chyby nebo opomenutí a změnit informace podle našeho uvážení bez předchozího upozornění. Rovněž si vyhrazujeme právo zrušit objednávku produktu v případě chyby nebo opomenutí v popisu takového produktu, včetně nesprávných informací o ceně, ať už z důvodu typografické chyby, chyby v informacích obdržených od našich dodavatelů nebo jinak .
ODDÍL 25 - ZRUŠENÉ OBJEDNÁVKY
Objednávku, která nebyla odeslána, můžete zrušit do 24 hodin od zadání objednávky, pokud se nejedná o speciální objednávku nebo přizpůsobený produkt. Vyhrazujeme si právo odečíst storno poplatek ve výši minimálně 25% za všechny objednávky zrušené po 24 hodinách. Všechna zrušení musí být provedena písemně a zaslána na náš e -mail: [email protected] a námi potvrzena.
Objednávky, které již byly odeslány, nelze zrušit. Všechny produkty 220 V a položky nad 10 000 USD budou pro vás objednány jako speciální a nelze je zrušit po zadání objednávky. Pokud byla objednávka odeslána a chcete ji zrušit, odpovídáte za veškeré poplatky za odchozí a vrácené poštovné.
Produktové řady pro speciální objednávku, které nelze po zadání objednávky zrušit, jsou následující: Vetrilamp, Verpan a Visio.
ODDÍL 26 - Evropské - americké modely
Zavázali jsme se poskytovat prvotřídní zákaznickou zkušenost s našimi produkty. Za určitých okolností můžeme odeslat výrobek, který uvádí napětí 220 V namísto napětí 110 V. Navzdory skutečnosti, že jste si objednali model 110 V, někdy taková verze není k dispozici. Důvodem je skutečnost, že určitá svítidla jsou vyráběna pro celosvětový trh. Svítidlo, které uvádí 220 V na napětí 110 V USA, můžete absolutně provozovat. Pokrývá celý rozsah napětí a je bezpečné jej používat.
Zásuvky: Někdy je nutné zaslat svítidla s konektorem EU do zemí mimo Evropskou unii. V takových případech bude adaptér poskytnut zdarma.
ODDÍL 27 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojeného království.

Pokud máte během nákupního procesu jakýkoli problém, nezahajujte prosím žádný spor na PayPal a kontaktujte nás na adrese [email protected]. S každou záležitostí se dobře vypořádáme.

Přihlásit se

Megamenu

Váš košík

V košíku již nejsou žádné položky